GLADHEN PANGEMBAN HIJAU 2016

Adicara Gladhen Pangemban (Upgrading) HIMA Jawa inggih menika salah satunggaling program kerja ingkang gadhah ancas paring tambahan wawasan dhumateng sedaya pengurus enggal supados gadhah kualitas ingkang langkung sae. Kejawi menika, Gladhen Pangemban ugi gadhah ancas supados pengurus HIMA Jawa menika langkung rumaket malih. Adicara Gladhen Pangemban sampun kalampahan dinten Jemuah-Setu, 11-12 Maret 2016 papanipun wonten Embung Kleco, Dusun Ngesong, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo. Rantamaning adicara Gladhen Pangemban antawisipun inggih menika adicara inti, pentas seni, renungan saha wonten games. Wonten ing adicara inti ingkang ngandharaken materi inggih menika Mas Mohamad Wahyu Hidayat (Wahyu Dwirja) minangka Ketua HIMA Jawa Tahun 2013. Mas Wahyu ugi damel game ingkang ancasipun supados para pangemban HIMA enggal menika langkung sreg dados pangemban HIMA Jawa periode 2016/2017. Sasampunipun adicara menika ugi wonten evaluasi saking mas mbak demisioner kepengurusan HIMA Jawa taun kepengker. Ancasipun supados kekirangan menapa kemawon ing kepengurusan kala wingi saged dipundandosi ing kepengurusan menika. Bibar menika dipunlajengaken adicara pensi saking sedaya divisi. Pensi menika kangge wadhah pengurus enggal supados saged nampilaken bakatipun lan nggladhi mentalipun. Sasampunipun adicara pensi, sedaya pangemban enggal sami tilem. Lajeng enjingipun wonten adicara renungan lan nyekar Mars HIMA sesarengan. Sanesipun adicara kala wau ugiĀ  wonten games-games kangge ngladhi sedaya pangemban HIMA supados langkung kompak. Bibar menika sedaya sami reringkes lan poto sesarengan, lajeng sami wangsul dhateng kampus.

Menika andharan adicara Gladhen Pangemban HIMA PBD FBS UNY Taun 2016. SemangART lan Salam Budaya! J (Angga/HIJAU)

Print Friendly, PDF & Email

BEM FBS

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Kabinet Guyub Rukun

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle PlusYouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 4 =


2 + 2 =